ما مراحل بهبود رابطه شما با غذا را به شما آموزش می دهیم و به شما می آموزیم که چگونه یک رابطه جدید ایجاد کنید که باعث رشد ، ثبات و حمایت شود.

شما می توانید از کارگاه آموزشی رایگان ما دیدن کنید تا یاد بگیرید چگونه با انتخاب های غذایی خود تعادل بیشتری داشته باشید تا بتوانید عاری از غذا و وسواس غذایی باشید ، وزن متعادل خود را حفظ کرده و رابطه مثبتی با غذا و بدن خود برقرار کنید.